Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 341-NV

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI Y HỌC VIỆT NAM ĐỔI TÊN LÀ TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ luật số 102-SL/004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về quyền lập hội và nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 258-TTg ngày 14-6-1957 quy định chi tiết thi hành luật ấy;
Căn cứ nghị định của Bộ Nội vụ số 138-DC/NĐ ngày 15-4-1955 cho phép Hội Y học Việt Nam thành lập;
Xét đề nghị của Đại hội Đại biểu lần thứ 5 của Hội Y học Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay cho phép Hội Y học Việt-nam đổi tên là Tổng hội Y học Việt Nam.

Điều 2: - Tổng hội Y học Việt Nam là một tổ chức y học gồm có các hội Y học chuyên  khoa và các hội Y học ở các khu, tỉnh, thành phố (gọi chung là Hội Y học địa phương).

Tổng hội Y học Việt Nam hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Tổng hội đã được duyệt.

Điều 3: - Uỷ ban hành chính thành phố Hà nội và ông Vụ trưởng Vụ Dân chính và Thương binh Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Tô Quang Đẩu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 341-NV năm 1960 về việc cho phép Hội Y học Việt Nam đổi tên là Tổng hội Y học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

  • Số hiệu: 341-NV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/10/1960
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Tô Quang Đẩu
  • Ngày công báo: 09/11/1960
  • Số công báo: Số 47
  • Ngày hiệu lực: 10/11/1960
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản