Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ ƯU TIÊN GIẢNG DẬY CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÝ ĐÔN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2017 - 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch sổ 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020-2021;’

Căn cứ Công văn sổ 238/HĐND-VP ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí và mức thu tiền giảng dậy chất lượng cao của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2017-2018 như sau:

1. Mức thu:

a) Khối lớp 6: Mức thu học phí là 1.975.000đồng/học sinh/tháng.

(Ngoài khoản thu học phí trên học sinh không phải đóng góp thêm bất cứ khoản đóng góp nào cho nhà trường);

b) Khối lớp 7, 8 và 9:

- Mức thu học phí là 300.000đồng/học sinh/tháng.

- Mức thu tiền giảng dậy nâng cao:

+ Khối lớp 7, giảng dậy 5/6 hoạt động giáo dục chất lượng cao (gồm: Chương trình nâng cao các bộ môn Toán, Văn, Ngoại ngữ; Giáo dục kỹ năng sống; Hoạt động ngoại khóa, giáo dục thể chất, văn nghệ, thể thao; Học Tiếng Anh với người nước ngoài; Tham gia Câu lạc bộ): 806.000đ/học sinh/tháng;

+ Khối lóp 8, 9:

Giảng dậy chương trình nâng cao các môn văn hóa (toán, văn, ngoại ngữ): 356.000đ/học sinh/tháng; môn năng khiếu tự chọn mức thu: 36.000đ/học sinh/tháng/môn học;

(Ngoài các khoản thu trên, học sinh không phải đóng góp thêm bất cứ khoản đóng góp nào cho nhà trường).

2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng:

Việc miễn, giảm học phí và quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VP, Thư (60b)/T

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái