Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 337/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU PHỐI KỊP THỜI VẬT TƯ HÀNG HÓA TRƯNG MUA ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ;
- Căn cứ quyết định số 212/CP ngày 30-10-1976 của Hội đồng Chánh phủ về việc trưng mua hàng hóa và nguyên liệu tồn kho ;
- Xét đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo trưng mua và ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Mặc dù việc tính giá và thanh toán với các chủ hộ chưa xong, các cơ quan trưng mua có trách nhiệm tổ chức điều vận số vật tư, hàng hóa đã trưng mua về những nơi quy định để tiện việc phân phối, kịp thời phục vụ cho các nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân.

Điều 2.- Các cơ quan trưng mua phải tạm ứng cho các chủ hộ có hàng hóa, vật tư trưng mua một số tiền mặt không quá mức quy định.

Điều 3.- Đối với những vật tư, hàng hóa cồng kềnh, chưa thể điều phối kịp thì cơ quan trưng mua được quyền trưng thuê hoặc tạm mượn các nhà kho, cửa hàng, giá kê, dụng cụ cân đong và các phương tiện bảo quản hàng hóa, vật tư của chủ hộ để làm kho chứa và cửa hàng cung ứng cho các nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trong thành phố.

Điều 4.- Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo trưng mua, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chiếu quyết định thi hành.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu