Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3367/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2658/QĐ-UBND NGÀY 04/9/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4182/QĐ-UBND NGÀY 24/12/2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một s điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3862/TTr-SNN ngày 26/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung một số Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định s2658/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai như sau:

“Điều 2. Tổ chức, bộ máy Quỹ

1. Bộ máy điều hành Quỹ: Có từ 09 đến 10 người, gồm: 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc và từ 02 đến 03 công chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; 05 vị trí chuyên trách thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ phòng, chống thiên tai.

2. Giám đốc Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh).

3. Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán do Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Quỹ”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

“Điều 8. Tổ chức bộ máy của Quỹ gồm:

2. Bộ máy điều hành Quỹ: Có từ 09 đến 10 người, gồm: 01 Giám đốc Qulà Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; 01 phó Giám đốc là Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; từ 02 đến 03 công chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; 05 vị trí chuyên trách thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ phòng, chống thiên tai”.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối trong tổng s biên chế được giao, bố trí đủ biên chế cho đơn vị (Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi) để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Phòng, chng thiên tai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể tngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chng thiên tai tỉnh Đng Nai và Quyết định s 4182/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo Trung ư
ơng về PCTT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Chánh, các Phó chánh VP. UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lưu: VT
, KTN
(Khoa
.Ktn/683.QDsuadoiPCTT)

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng