Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
*******

Số: 3338/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 04 TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính tại Công văn số 120/SGTCC-TCCB, ngày 07 tháng 6 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 354/TTr-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Khu Quản lý giao thông đô thị số 04, trực thuộc Sở Giao thông - Công chính.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp một phần kinh phí từ ngân sách và được sử dụng nguồn thu để đảm bảo hoạt động; được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Trụ sở của Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 đặt tại số 272 đường Cô Bắc, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 có nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở Giao thông - Công chính quản lý hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng giao thông đô thị (cầu, đường bộ, thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên-cây xanh) thuộc địa bàn quận 7, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

Thực hiện kế hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên, kế hoạch sửa chữa lớn, xây dựng mới các công trình kỹ thuật hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn phân công quản lý.

Thực hiện công tác thẩm định, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình chuyên ngành giao thông công chánh theo phân công của Sở Giao thông - Công chính và các quy định của Nhà nước.

Quản lý chất lượng và thực hiện kiểm tra chất lượng các công trình chuyên ngành giao thông công chính theo phân cấp và ủy quyền của Sở Giao thông - Công chính.

Quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp dành cho công tác duy tu và sửa chữa thường xuyên công trình cầu, đường bộ, thoát nước, chiếu sáng công cộng và bảo quản công viên - cây xanh theo đúng quy định của Nhà nước.

Giao kế hoạch, đặt hàng hoặc thực hiện cơ chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp khác để sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích có liên quan đến việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản thường xuyên hệ thống công trình cầu, đường, thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên - cây xanh theo phân cấp.

Quản lý trực tiếp các dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành do Khu tự thực hiện và phối hợp quản lý các dự án đầu tư do quận 7, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ thực hiện, các dự án B.O.T, các dự án phát triển khu đô thị mới.

Phối hợp cùng Thanh tra Sở Giao thông-Công chính thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông công chính, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ công trình giao thông công chính.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và lưu trữ, bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 do một Giám đốc điều hành trực tiếp và có từ 1 đến 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Công chính; các Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 do Giám đốc Sở Giao thông - Công chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04.

Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trên nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; quản lý biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo pháp lệnh cán bộ, công chức và quy định của Nhà nước.

Điều 4. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố có liên quan và Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- NHNN/TP, KBNN/TP;
- Sở Nội vụ TP (2b);
- Công an thành phố (PC.13);
- VPHĐ-UB: PVP/VX, ĐT; 
- Tổ VX, ĐT;   
- Lưu : VT.(VX/Nh)  D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua