Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3338/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1613/TTg-TCCV ngày 10 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2016 theo quy định.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ(12)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3338/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • Số hiệu: 3338/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/09/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/09/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản