Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KÉO DÀI THỜI GIAN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1156/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (được thí điểm thành lập tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và được tiếp tục hoạt động theo Công văn số 11156/VPCP-TCCV ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ), kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh;
- BQL An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, PL;
- Lưu: VT, TCCV (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà