Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-BNN-VP ngày 19/01/2012 và Quyết định số 4631/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BCDCCHC ngày 20/12/2019 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

n cứ Quyết định số 4805/QĐ-BNN-TCCĐ ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp và Quyết định số 1326/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- BCĐ CCHC của Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Lưu: VT, Vụ TCCB (VPCCHC 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TCCB ngày /02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2031-2030 và Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ban chỉ đạo CCHC) xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tổng kết công tác CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; xác định rõ những kết quả nổi bật của Bộ và các đơn vị đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ kế hoạch công tác CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

- Việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả từ Bộ tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Báo cáo tổng kết bảo đảm đánh giá chính xác, toàn diện kết quả đạt được trên các nội dung CCHC; tập trung làm rõ kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra, nguyên nhân những mục tiêu, chỉ tiêu không đạt được; việc tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo từng giai đoạn (giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020). Đồng thời, đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm CCHC của Bộ và các đơn vị giai đoạn 2021-2030.

- Kịp thời xây dựng, ban hành chương trình kế hoạch CCHC của Bộ và các đơn vị giai đoạn 2021-2030 ngay sau khi có kế hoạch của Chính phủ; trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trọng tâm CCHC; hệ thống giải pháp đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển của Bộ, ngành và đơn vị.

- Gắn việc tổng kết với công tác thi đua - khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2020.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ TỔNG KẾT

Số TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng trình Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện về thi đua khen thưởng, dự toán kinh phí, công tác tuyên truyền...

Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

Các đơn vị liên quan

Tháng 01-02/2020

2

Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện

Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

- Các đơn vị đầu mối tham mưu lĩnh vực CCHC của Bộ

- Các đơn vị trực thuộc Bộ

Tháng 01-02/2020

3

Xây dựng các báo cáo tổng kết chuyên đề theo lĩnh vực:

 

 

 

3.1

Tổng kết đánh giá kết quả:

- Thực hiện cải cách thể chế, kiểm tra chuyên ngành của Bộ, các đơn vị.

- Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Nghị định 61), cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; văn bản điện tử

- Xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ và các đơn vị,

- Xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn của Bộ và các đơn vị.

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Vụ Khoa học công nghệ và MT

Các đơn vị liên quan

Trước ngày 10/4/2020

3.2

- Cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Kết quả triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ và các đơn vị

- Triển khai thực hiện ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 của khối cơ quan Bộ và các đơn vị

- Cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách dựa trên kết quả hoạt động, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công

- Công tác chỉ đạo điều hành CCHC của Bộ, đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh NN của Bộ.

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Tài chính

- Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

Các đơn vị liên quan

Trước ngày 10/4/2020

*

Báo cáo tham gia:

- Cải cách hành chính trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT

- Cải cách hành chính góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

- Vụ Kế hoạch

- Văn phòng NTM

Các đơn vị liên quan

Trước ngày 10/4/2020

4

Tổ chức họp, hội thảo góp ý các chuyên đề (Hai hội nghị)

Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020

5

Các đơn vị tổ chức tổng kết; gửi báo cáo tổng kết về Bộ để tổng hợp xây dựng Báo cáo tổng kết của Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

- Tổ chức tổng kết Quý I/2020

- Gửi Báo cáo tổng kết về Bộ (qua VPTTCCH C) trước ngày 31/3/2020.

6

Xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

Các đơn vị liên quan

Quý I/2020

7

Tổng kết CCHC của Bộ giai đoạn 2011-2020

Thường trực CCHC của Bộ

- Bộ Nội vụ

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 3-6/2020

8

Xây dựng, hoàn thiện trình Bộ ban hành chương trình kế hoạch CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030 (Kế hoạch 5 năm 2021-2025)

Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

Các đơn vị liên quan

Theo Kế hoạch Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

9

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, đưa tin bài biểu dương gương điển hình tiên tiến của Bộ, ngành về CCHC

Văn phòng Thường trực CCHC (Vụ TCCB)

- VP Bộ

- Các cơ quan báo, đài…

Từ tháng 2-6/2020

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo CCHC của Bộ:

- Chỉ đạo, tổ chức tổng kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ quy định và hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Bộ Nội vụ (Văn bản số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019).

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Bộ và các đơn vị giai đoạn 2011-2020; đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả CCHC nổi bật đã đạt được, những sáng kiến điển hình, các giải pháp hiệu quả trong CCHC của Bộ và các đơn vị giai đoạn 2011-2020.

- Bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tổng kết của Bộ và các đơn vị theo quy định.

* Trách nhiệm của cơ quan Thường trực CCHC của Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng Thường trực CCHC).

- Đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

- Xây dựng trình Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 20/QĐ- BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng, dự toán kinh phí, công tác tuyên truyền...(tháng 01-02/2020).

- Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo, đôn đốc các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tổng kết của Bộ Nông nghiệp và PTNT; phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2020 đảm bảo yêu cầu, tiến độ và hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan truyền thông, Báo Nông nghiệp VN đăng bài, tuyên truyền kết quả, biểu dương gương điển hình tiên tiến về CCHC của Bộ, ngành.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị tổng kết CCHC của Bộ theo kế hoạch.

- Xây dựng Dự thảo chương trình, kế hoạch công tác CCHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030.

- Tham mưu đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những sáng kiến điển hình, giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch CCHC của Bộ và các đơn vị giai đoạn 2011-2020.

2. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị

- Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí triển khai các nhiệm vụ kế hoạch. Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho CCHC năm 2020 và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Các đơn vị có dịch vụ công (các Tổng cục, Cục…) tiến hành đánh giá thực chất kết quả triển khai thực hiện của đơn vị, đồng thời bố trí kinh phí cho việc tổng kết của đơn vị bảo đảm chất lượng, tiến độ thời gian; hình thức tổ chức tổng kết phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC tại đơn vị, gửi báo cáo về Bộ (trước ngày 31/3/2020).

- Các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch này, đồng thời khẩn trương xây dựng và gửi báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề theo phân công tại kế hoạch về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ./.