Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến ngày 15/4/2024 thực hiện theo Quyết định số 159/QĐ-QLD ngày 11/3/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc thành lập Đoàn kiểm tra hậu mại tại Công ty;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến (Địa chỉ: 138 Đường số 3, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Lý do thu hồi: Thành phần công thức của sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố sản phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Thanh tra BYT (để p/h);
- VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, MP (Tr).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Mạnh Hùng

 


PHỤ LỤC

DANH SÁCH 01 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI
(Kèm theo Quyết định số: 332/QĐ-QLD ngày 27 tháng 05 năm 2024 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm

Tên nhà sản xuất

Địa chỉ

Ngày cấp

1

Ericson Laboratoire Slim Face Lift Fibriline-Confort

180572/22/CBMP-QLD

Ericson Laboratoire

176 Rue Jean Jaurès 92800 Puteaux

30/8/2022

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 332/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty cổ phần thương mại dược mỹ phẩm Đào Tiến) do Cục Quản lý Dược ban hành

  • Số hiệu: 332/QĐ-QLD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/05/2024
  • Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
  • Người ký: Tạ Mạnh Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản