Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 1979 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y MIỀN NÚI THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y BẮC THÁI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 116-CP ngày 23-07-1968 về việc thành lập Phân hiệu đại học y miền núi;
Căn cứ tờ trình của Bộ Y tế số 1835-BYT/TC ngày 31-05-1978 và công văn của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp số 2556-KHTV ngày 25/11/1978,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chuyển Phân hiệu đại học y miền núi thành Trường đại học y Bắc Thái.

Điều 2. – Trường đại học y Bắc Thái có nhiệm vụ như sau:

1. Đào tạo bác sĩ cho các tỉnh miền núi Bắc Bộ, theo hệ dài hạn và hệ chuyên tu;

2. Bồi dưỡng kiến thức văn hóa phổ thông cấp III cho cán bộ y tế người dân tộc thiểu số và người kinh công tác ở miền núi để đủ sức theo học khoa y ở bậc đại học.

Điều 3. – Trường đại học y Bắc Thái do một hiệu trưởng phụ trách, có các phó hiệu trưởng giúp việc.

Điều 4. – Cơ cấu bộ máy quản lý của Trường đại học y Bắc Thái do đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Điều 5. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, và chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng