Hệ thống pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH, THỜI GIAN XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1668/STC-QLG&CS ngày 19/6/2013 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 730/BCTĐ-STP ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định quy trình, thời gian xác định giá khởi điểm đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị gửi đồng thời 3 bộ hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm theo quy định cho Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường và Cục thuế Nghệ An.

2. Hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá đất bao gồm:

- Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm trong đó có Dự toán chi tiết về mức giá khởi điểm đấu giá đất tính theo đ/m2 (Bao gồm: giá theo bảng giá, chi phí GPMB, đầu tư hạ tầng và các chi phí khác theo quy định, giá đề nghị);

- Trích lục, Bản vẽ quy hoạch chia lô đất ở;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất;

- Quyết định phê duyệt quỹ đất đấu giá;

- Quyết định thu hồi đất;

- Kết quả khảo sát (nếu có).

Trong trường hợp đề nghị điều chỉnh giá khởi điểm đấu giá đất do đấu giá đất không thành thì hồ sơ phải có các biên bản xác nhận việc đấu giá đất không thành theo quy định.

3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến):

a) Sở Tài chính dự kiến mức giá khởi điểm đấu giá đất và gửi đến Cục thuế Nghệ An, Sở Tài nguyên và môi trường cho ý kiến.

b) Cục thuế Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về đề xuất của Sở Tài chính.

c) Trên cơ sở ý kiến của Cục thuế Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp, xác định mức giá khởi điểm đấu giá đất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sau thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Tài chính (tính theo dấu công văn đến), nếu các cơ quan không có ý kiến thì coi như các cơ quan đã đồng ý với mức giá Sở Tài chính dự kiến và Sở Tài chính chủ động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Giao Cục thuế Nghệ An, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ quy định nêu tại Điều 1 để làm thủ tục đấu giá đất theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND quy trình, thời gian xác định giá khởi điểm đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  • Số hiệu: 33/2013/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/06/2013
  • Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
  • Người ký: Thái Văn Hằng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 04/11/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản