Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3257/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC: VĂN HOÁ CƠ SỞ, DI SẢN VĂN HOÁ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ -CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1007/TTr-SVHTT ngày 31 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Văn hoá cơ sở, Di sản văn hoá thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao cụ thể hóa việc áp dụng thực thi phương án đơn giản đối với 02 thủ tục hành chính đã được thông qua tại Điều 1 của Quyết định này;

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị liên quan thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC: VĂN HOÁ CƠ SỞ, DI SẢN VĂN HOÁ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   /   /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

Thủ tục: Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo (Mã TTHC: 1.004645.000.00.00.H08)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo được công bố tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 10 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc (giảm 02 ngày làm việc).

- Lý do: Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 2799/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, trong đó, đã giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính này từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc (giảm 05 ngày làm việc). Tuy nhiên, qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thời gian 10 ngày làm việc vẫn còn dài. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cắt giảm khoảng thời gian này từ 10 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc, quy trình xử lý thủ tục hành chính với trình tự như sau:

Ghi chú:

(1) Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2) Chuyển hồ sơ đến Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao;

(3) Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ;

(4) Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở xem xét;

(5) Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển về phòng chuyên môn;

(6) Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao;

(7) Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;

(8) Trả kết quả cho công dân.

2. Kiến nghị thực thi

Điểm c, Khoản 1, Điều 36 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội quy định như sau: “Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện quảng cáo theo nội dung đã thông báo”.

- Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục I của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung Điểm c, Khoản 1, Điều 36 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, cụ thể như sau: “Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện quảng cáo theo nội dung đã thông báo”.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 265.650.000 đồng;

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 215.050.000 đồng;

- Chi phí tiết kiệm cho cá nhân, tổ chức: 50.600.000 đồng;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ thủ tục hành chính: 20%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 19%.

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích (Mã TTHC: 1.003901.000.00.00.H08)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích được công bố tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 10 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc (giảm 02 ngày làm việc).

- Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cắt giảm khoảng thời gian này từ 10 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc, quy trình xử lý thủ tục hành chính với trình tự như sau:

Ghi chú:

(1) Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2) Chuyển hồ sơ đến Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao;

(3) Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ;

(4) Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở xem xét;

(5) Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển về phòng chuyên môn;

(6) Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao;

(7) Văn thư Sở Văn hóa và Thể thao chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công;

(8) Trả kết quả cho công dân.

2. Kiến nghị thực thi

- Theo khoản 3, Điều 16, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định như sau: “Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

- Do đó theo theo nội dung tại Điểm 1, Mục II của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung Khoản 3, Điều 16, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định như sau: “Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận hành nghề theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 29.145.000 đồng/năm;

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 24.085.000 đồng/năm;

- Chi phí tiết kiệm: 5.060.000 đồng/năm;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ thủ tục hành chính: 20%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 17%./.