Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƯC GIẢI QUYẾT THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 12/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 26 (hai mươi sáu) thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; (file điện tử)
- Lưu: VT, NCKSTT.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

I

LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

1

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

II

LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

III

VĂN HÓA CƠ S

1

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

3

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

4

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

5

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

IV

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

1

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

V

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

3

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

VI

LĨNH VỰC DU LỊCH

1

Công nhận điểm du lịch

Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

3

Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

4

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

5

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

6

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa

7

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

8

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

9

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

10

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

11

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

12

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

13

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

14

Công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (thủ tục số 01, lĩnh vực Văn hóa cơ sở, mục A, phần I, Phụ lục kèm theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PHẦN II.

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

CÁC BƯỚC

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THỰC HIỆN

BỘ PHẬN, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP (Nếu có)

I. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

1. Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

12 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

02 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

II. LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

 

1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

3 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

2. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

2 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

3 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

2. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, gửi giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

3 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

3. Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

2 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

4. Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

2 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

5. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên biển quảng cáo, băng rôn

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

3 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

IV. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

1. Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

1/2 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1/2 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

V. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định, báo cáo UBND tỉnh

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm (HCC) phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19,5 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký văn bản chấp thuận

9,5 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

2. Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

17,5 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1,5 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

3. Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

17,5 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1,5 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

VI. LĨNH VỰC DU LỊCH

1. Công nhận điểm du lịch

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

18,5 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1/2 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

2. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

8 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

3. Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

8 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

4. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trà kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

13 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

5. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

1/2 ngày

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

13 ngày

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

13 ngày

 

3

1 ngày

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

1/2 ngày

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

6. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

8 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

7. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

8 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

8. Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

22 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

6 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

 

9. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

13 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

10. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

15 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

3 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

 

11. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

15 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

3 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

 

12. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1/2 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

13 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

1 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

 

13. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1 ngày

 

2

c 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

10 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo cơ quan (hoặc người được ủy quyền)

3 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

 

14. Công nhận khu du lịch cấp tỉnh

60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (HCC)

1 ngày

 

2

Bước 2

Thẩm định

Công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm HCC phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở

43 ngày

 

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh hoặc ủy quyền cho Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký văn bản chấp thuận

15 ngày

 

4

Bước 4

Đóng dấu và trả kết quả

Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày