Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3240/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-BYT ngày 04/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu Ban phòng, chống tệ nạn ma tuý của Bộ Y tế, gọi tắt là Tiểu Ban 06, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế

Trưởng Tiểu Ban

2.Ông Trần Ngọc Nga, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế

Phó Trưởng Tiểu Ban

3.Ông Lương Ngọc Khuê, Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị

Phó Trưởng Tiểu Ban

4.Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam

Phó Trưởng Tiểu Ban

5.Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo

Uỷ viên

6.Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Uỷ viên

7.Bà Trần Thị Hồng Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền

Uỷ viên

8.Ông Trần Viết Nghị, Viện trưởngViện Sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai)

Uỷ viên

9.Ông Lê Phi Điệt, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương

Uỷ viên

 

10.Ông Nguyễn Huỳnh, Chuyên viên Thanh tra Bộ Y tế

Thư ký

Điều 2. Tiểu Ban phòng, chống tệ nạn ma tuý Bộ Y tế có nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ về phòng, chống tệ nạn ma tuý.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tệ nạn ma tuý trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Y tế.

3. Tổ chức việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong ngành và phối hợp liên ngành.

4. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma tuý trong phạm vi trách nhiệm của Bộ Y tế.

5. Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vựcphòng, chống tệ nạn ma tuý.

6. Tổng hợp, báo cáo lên Ban Chỉ đạo 50 Bộ Y tế và các cơ quan cấp trên liên quan tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý theo quy định.

7. Thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban Chỉ đạo 50 và Bộ trưởng Bộ Y tế giao về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý.

Điều 3. Thường trực Tiểu Ban phòng, chống tệ nạn ma tuý đặt tại Thanh tra Bộ Y tế, có trách nhiệm điều phối các hoạt động của các cơ quan thành viên.

Tiểu Ban phòng, chống tệ nạn ma tuý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Tiểu Ban phòng chống tệ nạn ma tuý của Bộ Y tế lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế được cấp hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, những quy định của Bộ Y tế trước đây trái với quy định của quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Quân Huấn