Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 92/SCT-QLTM ngày 15 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc tổ chức hội chợ, triển lãm theo danh mục được công bố theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020
(kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái)

Stt

Khu vực địa bàn

Địa điểm

Thời gian ưu tiên

Lĩnh vực ưu tiên

Ghi chú

I

Thành phố Yên Bái

 

 

 

 

1

Phường Hồng Hà

Sân vận động thành phố Yên Bái

Quý I

Hội chợ thương mại gắn với mừng Xuân Canh Tý năm 2020

 

Quý II

Hội chợ thương mại và ẩm thực

 

2

Phường Đồng Tâm

Khu vực Trung tâm Phường Đồng Tâm

Quý IV

Hội chợ thương mại gắn với các hoạt động phát triển công thương

 

II

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

1

Phường Trung Tâm

Sân vận động thị xã (cũ)

Quý III

Hội chợ thương mại

 

III

Huyện Trấn Yên

 

 

 

 

1

Thị trấn Cổ Phúc

Sân vận động thị trấn

Quý I

Hội chợ thương mại gắn với mừng Xuân Canh Tý 2020

 

2

Xã Hồng Ca

Khu vực trung tâm xã

Quý III

Hội chợ kích cầu tiêu dùng

 

IV

Huyện Yên Bình

 

 

 

 

1

Xã Bảo Ái

Khu vực trung tâm xã

Quý I

Hội chợ thương mại

 

2

Xã Xuân Lai

Khu vực trung tâm xã

Quý I

Hội chợ thương mại

 

3

Xã Đại Minh

Khu vực trung tâm xã

Quý IV

Hội chợ thương mại ưu tiên các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương

 

4

Xã Cảm Nhân

Khu vực trung tâm xã

Quý IV

Hội chợ thương mại

 

V

Huyện Lục Yên

 

 

 

 

1

Thị trấn Yên Thế

Sân vận động huyện Lục Yên

Quý II, IV

Hội chợ thương mại

 

2

Trung tâm trưng bày các sản phẩm chủ lực của huyện

Kết hợp tổ chức lễ hội trong năm

Triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp

 

VI

Huyện Văn Yên

 

 

 

 

1

Xã Đông Cuông

Khu vực Đền Đông Cuông

Quý I

Thương mại tổng hợp ưu tiên hàng Việt Nam và gắn với quảng bá sản phẩm Quế Văn Yên

 

2.

Thị Trấn Mậu A

Sân vận động

Quý II, Quý IV

Thương mại tổng hợp ưu tiên hàng Việt Nam và gắn với quảng bá sản phẩm Quế Văn Yên

 

3

Xã An Bình

Sân vận động

Quý III

Thương mại tổng hợp ưu tiên hàng Việt Nam

 

4

Xã An Thịnh

Sân vận động

Quý III

Thương mại tổng hợp ưu tiên hàng Việt Nam

 

5

Xã Xuân Ái

Thương mại tổng hợp ưu tiên hàng Việt Nam

Quý III

Thương mại tổng hợp ưu tiên hàng Việt Nam

 

VII

Huyện Văn Chấn

 

 

 

 

1

Xã Cát Thịnh

Khu vực chợ xã Cát Thịnh

Quý II

Hội chợ thương mại

 

2

Xã Tú Lệ

Khu vực trường TH&THCS xã Tú Lệ

Quý III (tháng 7)

Hội chợ thương mại

 

3

Thị trấn Nông trường Trần Phú

Sân vận động

Quý III

Hội chợ thương mại

 

4

Xã Gia Hội

Khu vực chợ xã Gia Hội

Quý IV

Hội chợ thương mại

 

VIII

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

1

Thị trấn Trạm Tấu

Sân vận động

Quý II

Hội chợ thương mại

 

2

Xã Hát Lừu

Khu vực chợ trung tâm thôn Lừu 1

Quý III

Hội chợ thương mại gắn với Kỷ niệm thành lập Đảng bộ Huyện

 

IX

Huyện Mù Căng Chải

 

 

 

 

1

Thị trấn Mù Căng Chải

Khu vực sân vận động trung tâm thị trấn

Quý I, II

Hội chợ thương mại

 

Quý III

Hội chợ thương mại gắn với Tuần văn hóa Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang