Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2020/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2017/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Điều 8 được sửa đổi như sau:

"Điều 8. Thời hạn cưỡng chế

Thời hạn cưỡng chế không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 91 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (bổ sung tại khoản 59 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP); không tính thời gian được phép giảm trừ (nếu có) quy định khoản 4 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

Trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế hoặc việc cưỡng chế bị gián đoạn do trở ngại khách quan (thiên tai, động đất, dịch bệnh, chiến tranh...) thì thời gian gặp trở ngại khách quan không tính vào thời hạn cưỡng chế; cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế phải có thông báo điều chỉnh thời hạn cưỡng chế, thông báo gia hạn hoặc kéo dài thời hạn cưỡng chế theo quy định."

2. Khoản 3 Điều 19 được sửa đổi như sau:

“3. Số tiền thu được sau khi trừ chi phí mà người bị cưỡng chế phải chịu theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 22 của Quy định này phải gửi vào Kho bạc Nhà nước và thông báo cho tổ chức, cá nhân có tài sản đó biết đến nhận.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2020. Các nội dung khác trong Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không thay đổi./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt