Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ TRỊ ĐỀN BÙ TỐI ĐA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT NGOÀI ĐẤT VƯỜN NHÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
- Căn cứ Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bản quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Căn cứ ý kiến thống nhất kết luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ngày 26 tháng 02 năm 2004
- Xét đề nghị tại Tờ trình số 3546 TC - GCS ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Sở Tài chính về việc đề nghị bổ sung giá trị đền bù tối đa đối với các loại cây trồng trên đất ngoài đất vườn nhà,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay bổ sung giá trị đền bù tối đa đối với các loại cây trồng trên đất ngoài đất vườn nhà cụ thể theo mức như sau:

1. Đối với đất trồng rừng: Mức bồi thường đối với cây lâu năm, cây ăn quả, rau và hoa màu trồng xen (nếu có) được tính theo đơn giá quy định tại Phụ lục số 3 của Quyết định số 122/2003/QĐ-UB , nhưng tổng giá trị đền bù tối đa về cây không quá 6.000 đồng/m2. Trường hợp cây trồng dày, vượt quá quy định chỉ đền bù 6.000 đồng/m2. Trường hợp cây cối hoa màu bồi thường dưới mức quy định 6.000 đồng/m2, thì bồi thường theo thực tế.

2. Đối với đất nông nghiệp: Đối với cây lương thực, thực phẩm, rau, hoa trồng chính, nếu có trồng xen cây lâu năm, cây ăn quả, rau và hoa màu khác, được tính theo đơn giá quy định tại Phụ lục số 3 của Quyết định số 122/2003/QĐ-UB nhưng tổng giá trị đền bù tối đa về cây không quá 15.000 đồng/m2. Trường hợp cây trồng dày, vượt quá quy định thì cũng chỉ đền bù 15.000 đồng/m2. Trường hợp giá trị cây cối hoa màu bồi thường dưới mức quy định 15.000 đồng/m2 thì bồi thường theo thực tế.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và bổ sung cho Phụ lục số 3 của Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3 : Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND quận, huyện, Trưởng ban các Ban quản lý dự án và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TVTU - TT HĐND (b/c)
- CT, các PCT
- HĐND các quận, huyện
- Các Sở, Ban ngành, Hội, đoàn thể
- CPVP
- Lưu VT, KTTH, QLĐT & ĐT

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm