Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tường Văn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-BXD ngày 31/3/2023 của Bộ Xây dựng)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện;

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

c) Việc triển khai thực hiện phải thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao nhận thức, kiến thức trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy của nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung, cách thức, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị; đảm bảo kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong ngành Xây dựng;

b) Việc tổ chức triển khai thực hiện phải toàn diện, đồng bộ; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành các nội dung nhiệm vụ đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (Quyết định số 630/QĐ-TTg); Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH (Quyết định số 1492/QĐ-TTg); Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC (Công văn số 319/TB-VPCP).

2. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và CNCH đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và năng lực quản lý, năng lực sản xuất của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định.

4. Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

a) Phối hợp với Viện khoa học công nghệ xây dựng rà soát sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH đảm bảo phù hợp với tình hình mới (tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã phân công tại Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng);

b) Phối hợp với Viện Kiến trúc quốc gia tập trung hoàn thành tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế; trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ vừa ở vừa kết hợp mục đích khác (tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã phân công tại Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng);

c) Là đầu mối phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực; nghiên cứu bổ sung quy định về sử dụng điện (sau công tơ) làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý trong sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình (theo tiến độ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực).

2. Cục Hạ tầng kỹ thuật

Chủ trì, phối hợp Bộ Công an khẩn trương sửa đổi các quy định về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị để giải quyết những bất cập hiện nay trong công tác cấp nước phục vụ chữa cháy, CNCH (khẩn trương hoàn thành trong Quý I năm 2023 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/TB-VPCP)

3. Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Là đầu mối phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng... (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường để tổng hợp.

2. Giao Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có liên quan gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 01 tháng 9 hàng năm.

3. Giao Văn phòng Bộ tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này vào Báo cáo của Bộ Xây dựng định kỳ hàng năm thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ (theo nội dung Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)./.