Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA NĂM 2019 VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-TP ngày 09/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 01 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 7 ban hành hết hiệu lực thi hành của năm 2019; đồng thời công bố 33 văn bản quy phạm pháp luật hiện còn hiệu lực thi hành (có Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Tp. Hồ Chí Minh;
- Thường trực Quận ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận;
- Ban Pháp chế - HĐND quận
- Lưu: VT, Tư pháp (02 bản).40.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐào Gia Vượng

 

Mẫu số: 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019: Tổng số 01 văn bản.

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND; 03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận 7

Thay thế bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 7

09/10/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

Không có

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/…

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

Không có

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

Không có

 

 

Mẫu số: 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Không có

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Không có

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/…

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Không có

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

Không có

 

 

Mẫu số: 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

VĂN BẢN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BAN HÀNH

 

 

1

Nghị quyết

07/2001/NQ-HĐND; 11/5/2001

Về nhiệm vụ quốc phòng năm 2001 và những năm tiếp theo

11/5/2001

 

2

Nghị quyết

22/2006/NQ-HĐND; 25/10/2006

Về phân loại đơn vị hành chính 10 phường thuộc quận

01/11/2006

 

3

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND; 23/01/2008

Về quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của quận 7 - Tp.HCM

30/01/2008

 

4

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND; 20/12/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

27/12/2016

 

II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BAN HÀNH

1

Quyết định

111/2007/QĐ-UBND; 30/12/2007

Về việc tách thành lập Tổ dân phố, khu phố thuộc phường Tân Phong

07/01/2008

 

2

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND; 17/9/2008

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

24/9/2008

 

3

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND; 03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận 7

10/11/2008

 

4

Quyết  định

20/2008/QĐ-UBND; 03/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận 7

10/11/2008

 

5

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND; 19/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính Kế hoạch quận 7

26/11/2008

 

6

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND; 19/11/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận 7

26/11/2008

 

7

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND; 06/10/2009

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

13/10/2009

 

8

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND; 23/7/2010

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

30/7/2010

 

9

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND; 04/3/2011

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị quận 7.

11/3/2011

 

10

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND; 12/5/2011

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

19/5/2011

 

11

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND; 17/8/2011

Về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

24/8/2011

 

12

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND; 17/8/2011

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

24/8/2011

 

13

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND; 30/8/2011

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 7

07/9/2011

 

14

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND; 08/9/2011

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 7.

15/9/2011

 

15

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND; 20/9/2011

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

27/9/2011

 

16

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND; 24/10/2011

Ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 7

01/11/2011

 

17

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND; 06/4/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

13/4/2012

 

18

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND; 17/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Đô thị quận 7 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của Ủy ban nhân dân quận 7

24/7/2012

 

19

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND; 31/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 7 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân dân quận 7.

07/8/2012

 

20

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND; 15/10/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

22/10/2012

 

21

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND; 22/10/2012

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

29/10/2012

 

22

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND; 23/4/2013

Về hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

30/4/2013

 

23

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND 25/5/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/6/2017

 

24

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND 26/5/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 7.

02/6/2017

 

25

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND 01/8/2017

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 7.

08/8/2017

 

26

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND 28/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

09/4/2018

 

27

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND 28/3/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

09/4/2018

 

28

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND 09/4/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận

19/4/2018

 

29

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND; 30/9/2019

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận 7

09/10/2019