Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3171/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 tại Tờ trình số 566/TTr-PNV ngày 24 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân Quận 8 phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Điều 3. Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND TPHCM; P.CCHC - VPUBND TP;
- Sở Nội vụ TP (Phòng CCHC);
- Sở KH-CN TP; Chi cục TCĐLCL;
- Sở Tư pháp TP;
- TT.QU-UBND Q8;
- Lưu: VT(VP, PNV).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Tú

 

PHỤ LỤC I

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)

STT

Mã TTHC công khai trên CSDL

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Lĩnh vực tôn giáo

1.

BNV-HCM-264894

Thủ tục đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

2.

BNV-HCM-264895

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

3.

BNV-HCM-264896

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

2. Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

4.

HCM-273431

Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

5.

HCM-273432

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

6.

HCM-273433

Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên.

7.

HCM-273434

Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

8.

HCM-273435

Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

9.

HCM-273436

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

10.

HCM-273437

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

11.

HCM-273438

Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

3. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

12.

T-HCM-270089-TT

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở).

13.

T-HCM-270090-TT

Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng).

14.

T-HCM-273269-TT

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giao, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

15.

T-HCM-273270-TT

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

16.

T-HCM-273271-TT

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

17.

T-HCM-273272-TT

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.

18.

T-HCM-273273-TT

Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

19.

T-HCM-273274-TT

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập.

20.

T-HCM-273275-TT

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.

21.

T-HCM-273276-TT

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

22.

T-HCM-273277-TT

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học.

23.

T-HCM-273278-TT

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

24.

T-HCM-273279-TT

Thủ tục giải thể trường tiểu học

25.

T-HCM-273282-TT

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

26.

T-HCM-273283-TT

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

27.

T-HCM-273284-TT

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

28.

T-HCM-273285-TT

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở.

29.

T-HCM-273286-TT

Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

30.

T-HCM-273287-TT

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

31.

T-HCM-273288-TT

Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

32.

T-HCM-273289-TT

Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

33.

T-HCM-273290-TT

Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

34.

T-HCM-273296-TT

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

35.

T-HCM-273291-TT

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

36.

BGD-HCM-285372

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

37.

BGD-HCM-285376

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

38.

BGD-HCM-285439

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

39.

BGD-HCM-285435

Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

40.

BGD-HCM-285437

Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

41.

BGD-HCM-285438

Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

4. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

42.

TTR-HCM-3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

43.

TTR-HCM-7

Giải quyết khiếu nại lần hai

5. Lĩnh vực phát triển nông thôn

44.

T-HCM-270486-TT

Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới.

6. Lĩnh vực hộ tịch

45.

T-HCM-270542-TT

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

46.

T-HCM-270543-TT

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.

47.

T-HCM-270544-TT

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

48.

HCM-273637

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

49.

HCM-273638

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

50.

HCM-273639

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

51.

T-HCM-270550-TT

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.

52.

T-HCM-270551-TT

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.

53.

T-HCM-270552-TT

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.

54.

T-HCM-270553-TT

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.

55.

T-HCM-270554-TT

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

56.

HCM-273640

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

57.

T-HCM-270557-TT

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

58.

T-HCM-270558-TT

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

59.

T-HCM-270562-TT

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

7. Lĩnh vực chứng thực

60.

T-HCM-270563-TT

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc.

61.

HCM-273633

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (Lĩnh vực Hộ tịch)

62.

T-HCM-270564-TT

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

63.

T-HCM-270565-TT

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được).

64.

T-HCM-270566-TT

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp.

65.

T-HCM-270567-TT

Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

66.

T-HCM-270568-TT

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

67.

T-HCM-270569-TT

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

68.

T-HCM-270570-TT

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

8. Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

69.

HCM-273635

Thủ tục Công nhận báo cáo viên pháp luật quận, huyện

70.

HCM-273636

Thủ tục Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật quận, huyện

9. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

71.

BKH-HCM-272040

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

72.

BKH-HCM-272041

Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

73.

BKH-HCM-272042

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

74.

BKH-HCM-272043

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

10. Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

75.

T-HCM-271466-TT

Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

76.

T-HCM-271467-TT

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

11. Lĩnh vực văn hóa cơ Sở

77.

T-HCM-270788-TT

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

78.

T-HCM-270806-TT

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

79.

T-HCM-270785-TT

Thủ tục công nhận “Khu phố văn hóa” hàng năm

80.

T-HCM-270779-TT

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

81.

T-HCM-270778-TT

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

12. Lĩnh vực thư viện

82.

T-HCM-271242-TT

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

13. Lĩnh vực gia đình

83.

T-HCM-271370-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

84.

T-HCM-271369-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

85.

T-HCM-271365-TT

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

86.

T-HCM-271363-TT

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

87.

T-HCM-271360-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

88.

T-HCM-271359-TT

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)

14. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

89.

BCT-HCM-275230

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

90.

BCT-HCM-275229

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

91.

BCT-HCM-275231

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

15. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

92.

BCT-HCM-262047

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

93.

BCT-HCM-275232

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu

94.

BCT-HCM-275233

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

95.

BCT-HCM-275234

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

96.

BCT-HCM-262046

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

97.

BCT-HCM-262048

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

98.

BCT-HCM-275235

Thủ tục cấp Giấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

99.

BCT-HCM-275236

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

100.

BCT-HCM-275237

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

101.

BCT-HCM-275430

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

102.

BCT-HCM-275431

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

103.

BCT-HCM-275432

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

16. Lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng

104.

HCM-273557

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.)

105.

HCM-273551

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

106.

HCM-273552

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

107.

HCM-273553

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời

108.

HCM-273554

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

109.

HCM-273555

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

110.

HCM-273556

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng

111.

HCM-273549

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình không theo tuyến còn lại không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động).

112.

HCM-273550

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ.

17. Lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ

113.

T-HCM-272003-TT

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn

114.

T-HCM-272004-TT

Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi)

115.

T-HCM-272005-TT

Thủ tục phê duyệt điều lễ hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn

18. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

116.

BLĐ-TBVXH-HCM-286380

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

117.

BLĐ-TBVXH-HCM-286381

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

118.

BLĐ-TBVXH-HCM-286384

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

119.

BLĐ-TBVXH-HCM-286386

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

120.

BLĐ-TBVXH-HCM-286383

Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

121.

BLĐ-TBVXH-HCM-286385

Thủ tục cấp phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

122.

T-HCM-271040-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

19. Lĩnh vực lao động - Tiền lương

123.

T-HCM-272031-TT

Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp

20. Lĩnh vực chính sách có công

124.

T-HCM-272446-TT

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

125.

T-HCM-272447-TT

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

126.

T-HCM-272448-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn)

127.

T-HCM-272449-TT

Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ

21. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

128.

BKH-HCM-271961

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

129.

BKH-HCM-271962

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

130.

BKH-HCM-271963

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

131.

BKH-HCM-271964

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia

132.

BKH-HCM-271965

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách

133.

BKH-HCM-271966

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

134.

BKH-HCM-271967

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

135.

BKH-HCM-271968

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

136.

BKH-HCM-271969

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

137.

BKH-HCM-271970

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

138.

BKH-HCM-271971

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

139.

BKH-HCM-271972

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

140.

BKH-HCM-271973

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

141.

BKH-HCM-271974

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

142.

BKH-HCM-271975

Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

143.

BKH-HCM-271976

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

144.

BKH-HCM-271977

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

145.

BKH-HCM-27197 8

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

146.

BKH-HCM-271979

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

22. Lĩnh vực công sản

147.

T-HCM-272698-TT

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

148.

T-HCM-272703-TT

Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

149.

T-HCM-272704-TT

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

23. Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu

150.

HCM-273445

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận - huyện.

151.

HCM-273446

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận - huyện.

24. Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

152.

HCM-273447

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

153.

HCM-273448

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

25. Lĩnh vực cán bộ, công chức

154.

HCM-273535

Thủ tục tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

155.

HCM-273536

Thủ tục thi tuyển công chức

156.

HCM-273537

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

157.

HCM-273538

Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

158.

HCM-273539

Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

26. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế

159.

HCM-273629

Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế

27. Lĩnh vực đất đai

160.

HCM-273559

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

161.

HCM-273560

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

28. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

162.

BLĐ-TBVXH-HCM-286334

Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

163.

BLĐ-TBVXH-HCM-286335

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

164.

BLĐ-TBVXH-HCM-286336

Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

29. Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

165.

BLĐ-TBVXH-HCM-286351

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

166.

BLĐ-TBVXH-HCM-286355

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

30. Lĩnh vực an toàn lao động

167.

BLĐ-TBVXH-2 86400

Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

31. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

168.

HCM-273738

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích

169.

HCM-273739

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

170.

HCM-273740

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất

171.

HCM-273741

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

172.

HCM-273742

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

173.

HCM-273743

Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

32. Lĩnh vực quản lý đầu tư công

174.

HCM-273761

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách quận - huyện

175.

HCM-273762

Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư

176.

HCM-273763

Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư

33. Lĩnh vực bồi thường nhà nước

177.

BTP-HCM-277445

Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

178.

BTP-HCM-277446

Thủ tục Phục hồi danh dự

34. Lĩnh vực đường bộ

179.

HCM-273765

Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

180.

HCM-273766

Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

181.

HCM-273767

Thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

182.

HCM-273768

Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

35. Lĩnh vực tiếp công dân

183.

TTR-HCM-14

Tiếp công dân

36. Lĩnh vực tranh chấp đất đai

184.

 

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

37. Lĩnh vực chính quyền địa phương

185.

HCM-273541

Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới