Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 317/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO TỰ VỆ VÀ DU KÍCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chánh quyền các cấp ;
- Để đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh chánh trị và trật tự xã hội ở Thành phố ;
- Theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận phát triển lực lượng tự vệ và du kích nòng cốt.

Điều 2.- Lực lượng tự vệ và du kích này được hưởng tiêu chuẩn về ăn mặc, ở, vệ sinh, điều trị… ngang với tiêu chuẩn của bộ đội địa phương quận, huyện do ngân sách thành phố đài thọ.

Điều 3.- Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Lương thực, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Giám đốc Sở y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chiếu quyết định thi hành.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu