Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-BTP ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách năm 2018;

Quyết định số 2663/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 02 tháng 01 năm 2018 về tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật hình sự- hành chính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử BTP;
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Châu

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số …../QĐ-BTP ngày ….. tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH

1. Tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất những nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

2. Nâng cao vai trò và chất lượng của công tác tham mưu của đơn vị trong hoạt động xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý dự án, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật hành chính và pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

3. Phát huy tinh thần chủ động, tự giác, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

II. YÊU CẦU

1. Kế hoạch công tác của Vụ phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành.

2. Bám sát các nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018nêu tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 10/01/2018 về tổng kết công tác tư pháp năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao; tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng.

3. Gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Vụ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng đối với những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Kế hoạch của Chính phủ và của Bộ Tư pháp sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức khảo sát việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 tại một số Bộ, ngành, địa phương.

- Tổ chức nghiên cứu, sơ kết theo chuyên đề việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (chuyên đề về xây dựng và thực thi pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định và tinh thần Hiến pháp năm 2013; chuyên đề về xây dựng và thực thi pháp luật về quyền con người, quyền công dân theo quy định và tinh thần Hiến pháp năm 2013...).

- Hướng dẫn, tổng hợp các báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của các Bộ, ngành, địa phương để xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

- Tiếp tục tham mưu, giúp việc cho các hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tổ chức sơ kết hoạt động của Hội đồng.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý Báo cáo của Chính phủ về năm năm triển khai thi hành Hiến pháp.

2. Tiếp tục triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

- Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện và tổ chức thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin theo Quy chế cung cấp thông tin của Bộ.

- Tiếp tục giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Tiếp tục triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 và Nghị quyết thi hành Bộ luật Hình sự

- Tiếp tục triển khai thi hành Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27/9/2017 của Bộ trưởng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, tập trung vào một số nội dung công việc: xây dựng các tài liệu phục vụ công tác tập huấn, phổ biến, tuyên truyền; chủ trì rà soát các thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999 để đề nghị Liên ngành bãi bỏ; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới; tổng hợp các kết quả rà soát pháp luật và xây dựng báo cáo kết quả rà soát trình Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự.

4. Triển khai công tác sơ kết Luật phòng, chống mua bán người

Tổng kết việc thi hành và tổ chức khảo sát, đánh giá và xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Luật phòng, chống mua bán người.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản đề án, văn bản khác được Lãnh đạo Bộ phân công

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định, chuẩn bị ý kiến Lãnh đạo dự họp các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào chương trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (chính sách và giải pháp thực hiện chính sách pháp luật) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các dự thảo nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư theo Chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trong Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao.

2. Đề án, Đề tài khoa học

- Tổ chức bảo vệ Đề tài"Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền bí mật dữ liệu cá nhân" trong tháng 03/2018.

- Xây dựng Đề án chế định Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

3. Hợp tác quốc tế

- Triển khai hoạt động hợp tác với dự án GIG theo kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt về hỗ trợ tổ chức các hội thảo góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, hội thảo giới thiệu những nội dung mới của BLHS năm 2015 về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo kế hoạch hoạt động năm 2018 của các chương trình, dự án hợp tác hoặc theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

4. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

- Nghiên cứu pháp luật và mô hình một số nước trên thế giới về hệ thống tư pháp đối với người chưa thành niên.

- Tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng Luật tư pháp đối với người chưa thành niên.

- Nghiên cứu xây dựng Đề án về hoàn thiện hệ thống xử lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

5. Pháp điển theo đề mục

- Đề mục hình sự;

- Đề mục phòng, chống mua bán người;

- Đề mục tiếp cận thông tin.

6. Các nhiệm vụ khác

- Tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng xây dựng các kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực (văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, cải cách hành chính).

- Tập trung các nguồn lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng các kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực (thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ).

- Thực hiện nề nếp việc xây dựng kế hoạch công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ và xây dựng báo cáo công tác định kỳ, đột xuất theo Quy chế làm việc của Bộ, của Vụ.

- Thực hiện chế độ hội họp theo quy định tại Quy chế làm việc của Vụ; kịp thời thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ để triển khai thực hiện; đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Vụ.

- Thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hoàn thiện hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật chuyển Lưu trữ cơ quan.

- Thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả phong trào chung của cơ quan Bộ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật hình sự-hành chính được thông báo tới tất cả công chức trong Vụ để quán triệt, tổ chức thực hiện; là cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Vụ, các Phòng thuộc Vụ phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành.

2. Lãnh đạo Vụ Pháp luật hình sự-hành chính chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; thường xuyên nắm bắt tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

3. Các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ Pháp luật hình sự-hành chính có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để thực hiện Kế hoạch này.

4. Giao Phòng Tổng hợp-Hành chính giúp Lãnh đạo Vụ theo dõi, đôn đốc chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Các công chức thuộc Vụ Pháp luật hình sự-hành chính phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của đơn vị; phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả để cùng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

6. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật hình sự-hành chính trong việc thực hiện Kế hoạch này.

7. Kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Vụ Pháp luật hình sự-hành chính có trách nhiệm xây dựng dự toán trong phạm vi kinh phí được giao năm 2018, gửi Văn phòng Bộ thẩm định, phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện./.