Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3154/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN HỆ THỐNG QUỐC LỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ, cụ thể như sau:

- Thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với Quốc lộ 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối theo các quy định hiện hành; việc Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối phải có ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải.

- Đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 15/8/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

- Chấp thuận xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, KCHT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3154/QĐ-BGTVT năm 2014 về ủy quyền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống Quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 3154/QĐ-BGTVT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/08/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Đinh La Thăng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/08/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản