Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3147/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 130/TTr-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Y tế;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K15.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 3147/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo

Kỳ báo cáo/Tần suất báo cáo

Mẫu đề cương báo cáo

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định chế độ báo cáo định kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Báo cáo công tác y tế Tuần

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Sở Y tế

Thứ 4 hằng tuần

Tất cả các tuần trong năm

Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 9 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Sở Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ 5 hằng tuần

2

Báo cáo công tác y tế Tháng

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Sở Y tế

Chậm nhất vào ngày 17 hằng tháng

Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 (08 lần/năm)

Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 10 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Bệnh viện tư nhân

Phòng Y tế

Sở Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 hằng tháng

3

Báo cáo công tác y tế Quý I

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Sở Y tế

Chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối Quý I

Quý I (01 lần/năm)

Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 11 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Bệnh viện tư nhân

Phòng Y tế

Sở Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối Quý I

4

Báo cáo công tác y tế 6 tháng đầu năm

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Sở Y tế

Chậm nhất vào ngày 17 tháng 6 hằng năm

6 tháng đầu năm (01 lần/năm)

Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 12 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Bệnh viện tư nhân

Phòng Y tế

Sở Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 hằng năm

5

Báo cáo công tác y tế 9 tháng đầu năm

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Sở Y tế

Trước ngày 17 tháng 9 hằng năm

9 tháng đầu năm (01 lần/năm)

Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 13 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Bệnh viện tư nhân

Phòng Y tế

Sở Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Trước ngày 20 tháng 9 hằng năm

6

Báo cáo công tác y tế Năm

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Sở Y tế

Chậm nhất vào ngày 17 tháng 12 hằng năm

Năm (01 lần/năm)

Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 14 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Bệnh viện tư nhân

Phòng Y tế

Sở Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm

7

Báo cáo về cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số

Trung tâm y tế cấp huyện

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm

Năm (01 lần/năm)

Mẫu số 07a, 07b, 07c, 07d tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 15 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

8

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ của Nghị định số 39/2015/NĐ- CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi qua đầu mối là Trung tâm Y tế cấp huyện);

Trước ngày 20 tháng 10 hằng năm

Năm (01 lần/năm)

Mẫu số 08, 08a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 16 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua đầu mối là Trung tâm Y tế cấp huyện)

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Trước ngày 25 tháng 10 hằng năm

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Sở Y tế

Trước ngày 30 tháng 10 hằng năm

Sở Y tế

Ủy ban nhân dân tỉnh

Trước ngày 03 tháng 11 hằng năm