Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3131/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét Tờ trình số 297/TTr-STC ngày 16/6/2016 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.

- Hạng mục: Phân định ranh giới giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình/cộng đồng (03TV-FLITCH-ĐL).

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk.

3. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời gian thực hiện: 05/07/2011; Thời gian hoàn thành: 30/06/2014

5. Giá trị quyết toán:

* Tổng số: 2.544.896.000 đ

(Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí tư vấn:                                   2.533.611.000 đ

- Chi phí khác:                                      11.285.000 đ

+ Chi phí kiểm toán:                              6.141.000 đ

+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:          5.144.000 đ

6. Nguồn vốn đầu tư: vốn ADB và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ, số liệu đã cung cấp để thẩm tra quyết toán;

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu thẩm tra quyết toán dự án, lưu trữ hồ sơ và quản lý hồ sơ quyết toán theo quy định hiện hành;

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ đầu tư); Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: NNMT, KT;
- Lưu: VT, NNMT (25b-Vũ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng