Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3113/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH SẮP XẾP VÀ ĐỔI MỚI CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2006

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 308/ĐMDN ngày 14 tháng 6 năm 2006 về Kế hoạch sắp xếp và đổi mới các Công ty Nhà nước của thành phố trong năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch sắp xếp và đổi mới các Công ty Nhà nước của thành phố năm 2006 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Về thời điểm sắp xếp và đổi mới các Công ty Nhà nước của thành phố được quy định như sau:

1. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hoặc chuyển đổi khác:

Thời điểm từ 31 tháng 12 năm 2005 trở về sau. Riêng thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa không quá 6 tháng kể từ ngày chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thời điểm cổ phần hóa:

a) Đối với các Công ty Nhà nước trước năm 2006 chuyển sang (chưa có quyết định  chuyển đổi của Ủy ban nhân dân thành phố): là ngày ký ban hành Quyết định này;

b) Đối với các Công ty Nhà nước chọn mới trong năm 2006: là thời điểm thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.

Điều 3. Giao Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc và hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty và Công ty Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân