Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3093/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 3836/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch ngành giao thông vận tải tỉnh Bình Dương các tuyến đường: Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh. Quy mô, hướng tuyến 02 tuyến đường trên cụ thể như sau:

- Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng: Tuyến kết nối các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng; điểm đầu tuyến tại ngã 3 Tân Thành, đường ĐT.746 (cách trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên khoảng 100m), điểm cuối tuyến tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên dài 9,32km, đoạn qua huyện Phú Giáo dài 29,38km, đoạn qua huyện Bàu Bàng dài 8,648km, tổng chiều dài tuyến 47,35km. Quy mô quy hoạch 06 làn xe.

- Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh: Tuyến kết nối 02 tỉnh Bình Dương và Tây Ninh, điểm đầu tuyến giao với ĐT.744 đoạn qua thị trấn Dầu Tiếng, điểm cuối tuyến tại sông Sài Gòn để kết nối với đường Đất Sét - Bến Củi phía tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài tuyến 800,39m, trong đó phần cầu dài 330,8m, phần đường đầu cầu phía Bình Dương dài 377,565m và đường đầu cầu phía Tây Ninh dài 92,025m. Quy mô quy hoạch phần đường 06 làn xe, quy mô quy hoạch phần cầu 06 làn xe.

(Đính kèm bản đồ quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có bổ sung quy hoạch 02 tuyến đường Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và Đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh)

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp cùng các địa phương công bố quy hoạch được duyệt; phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- CT, PCT;
- Sở: GTVT, KHĐT, TC, TNMT, XD, TP,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm công báo, Website tỉnh;
- LĐVP, Km, Thg, TH;
- Lưu: VT.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm