Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TUYẾN PHÙ CÁT - QUY NHƠN VÀ NGƯỢC LẠI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về tổ chức quản lý vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án quy hoạch mạng lưới xe buýt tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến Phù Cát – Quy Nhơn và ngược lại;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 34/TTr-SGTVT ngày 06/01/2012; ý kiến đề nghị của Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát tại Biên bản cuộc họp ngày 23/9/2011; đề nghị của Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát tại Văn bản số 181/VP- HTX ngày 27/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến Phù Cát – Quy Nhơn và ngược lại, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Lộ trình tuyến:

- Thực hiện theo lộ trình cũ (đã được phê duyệt tại Quyết định số 83/QĐ- CTUBND ngày 11/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh) từ Chợ Gồm Phù Cát đến trung tâm thương mại Quy Nhơn, điều chỉnh lại điểm đầu và điểm cuối như sau:

+ Tại điểm đầu ngã ba Chợ Gồm (Cát Hanh), thực hiện nối dài đến thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh với cự ly 03 Km.

+ Tại điểm cuối trên đường Nguyễn Tất Thành được chuyển về đường Vũ Bảo đối diện cổng phía Nam Trung tâm thương mại Quy Nhơn.

2. Cự ly tuyến: 51 Km (tăng 5Km so với phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 83/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2006).

3. Thời gian hành trình: 110 phút/chuyến.

- Tần suất 20 - 45 phút/chuyến.

- Số chuyến xe hoạt động trong ngày: 51 chuyến.

- Thời gian hoạt động trong ngày từ 5 giờ 00 phút đến 20 giờ 30 phút.

4. Số phương tiện hoạt động: 09 xe ô tô loại B60.

5. Giá vé: Suốt tuyến: 18.000 đồng/lượt người.

6. Cơ chế tài chính: Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát tự cân đối thu chi.

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 83/QĐ-CTUBND ngày 11/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Hợp tác xã vận tải cơ giới Phù Cát và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng