Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ỨNG VỚI MỘT SỐ KỊCH BẢN THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2000 và Nghị định số 17/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 134/TTr-PCTT ngày 13 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án Phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2020 do Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố lập như hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

1. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố lập kế hoạch phổ biến Phương án đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này đến các sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan và hoàn thành trước ngày 05/9/2020; đồng thời tiếp thu có chọn lọc những kiến nghị của các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt Phương án Phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai cho năm 2021.

2. UBND các quận, huyện, các sở, ngành và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Phương án phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết trên địa bàn, lĩnh vực do đơn vị mình theo dõi, phụ trách nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN và PTNT (để báo cáo);
- BCĐ TW về PCTT (để báo cáo);
- Ủy ban QG ƯPSCTT và TKCN (để báo cáo);
- TT: TU, HĐND Tp (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND Tp;
- Các tổ chức hội, đoàn thể;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Tp: CPVP,
các phòng chuyên môn trực thuộc;
- Lưu: VT, BCH PCTT và TKCN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN