Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013 TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới được quy định tại Thông tư số 121/2011/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-BTC  ngày 16 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực: Bảo hiểm

1

Thủ tục đăng ký triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Bảo hiểm

DN Bảo hiểm tham gia thí điểm BHNN

2

Thủ tục quyết định doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Bảo hiểm

Cục QLBH – Bộ Tài chính

3

Thủ tục thay đổi địa bàn đăng ký triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Bảo hiểm

Cục QLBH – Bộ Tài chính

4

Thủ tục chi hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Bảo hiểm

UBND tỉnh tham gia thí điểm bảo hiểm NN

5

Thủ tục chấp hành dự toán và quyết toán.

Bảo hiểm

Bộ Tài chính