Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3023/UB
V/v: Cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường, vỉa hè để đậu đỗ xe.

Nha Trang, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Xét văn bản số 254/PC13 ngày 09/9/2003 của Công an tỉnh Khánh Hòa và văn bản số 1727/GTVT ngày 10/9/2003 của Sở Giao thông vận tải về việc cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường vỉa hè để đậu đỗ xe, UBND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Theo điểm 3, Điều 29, Nghị định 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ, quy định việc cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định cụ thể việc cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để cấp giấy phép tạm thời cho đậu đỗ xe, nhưng không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đô thị; thời gian cấp phép tạm thời tối đa là 3 tháng.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng của ngành Công an và ngành Giao thông vận tải thực hiện chỉ đạo trên của UBND tỉnh ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi