Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC HUYỆN THỐNG NHẤT VÀ HUYỆN VĨNH CỬU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất tại Tờ trình số 283/TTr-UBND ngày 31/7/2019; Ủy ban nhân dân huyên Vĩnh Cửu tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 20/8/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3089/TTr-SNV ngày 17/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thống Nhất và huyện Vĩnh Cửu, cụ thể như sau:

1. Xã Quang Trung, xã Hưng Lộc, xã Bàu Hàm 2 và thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất là đơn vị hành chính cấp xã loại I.

2. Xã Thiện Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu là đơn vị hành chính cấp xã loại I.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung cho Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng