Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3010/2006/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 07 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 180/2003/QĐ-UB NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 05 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí MInh;
Xét đề nghị của Phòng Tư pháp quận tại Công văn số 69/TP ngày 18 tháng 6 năm 2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 180/2003/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động nhà cho thuê để ở trên địa bàn quận Bình Tân, để tổ chức thực hiện theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 05 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản của Ủy ban nhân dân quận, của Ủy ban nhân dân phường có nội dung trái với Quyết định này không có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các Phòng, Ban quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Thuận