Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN HÁN - NÔM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

Căn cứ Quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Xét đề nghị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (công văn số 1399- KHXH/TC/ĐT ngày 20-11-1992); Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3349-SĐH ngày 7-6-1993); Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 863-TCCB ngày 27-5-1993),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ dào tạo trên đại học cho Viện Hán - Nôm thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo tại Viện Hán - Nôm.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)