Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 14/TTr-PTP ngày 03 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú năm 2019 (đính kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND/TP;
- Sở Tư pháp;
- TT. HĐND/Q;
- UBND/Q (CT; các PCT);
- UBND 11 phường;
- TT Công báo thành phố;
- Trang Thông tin Điện tử;
- VP. HĐND-UBND/Q (CVP, THNC);
- Lưu: VT, PTP.

CHỦ TỊCH
Hứa Thị Hồng Đang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ NĂM 2019
(Ban hành kèm Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

02

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thuộc quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

03

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

04

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

05

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

06

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

07

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

Tổng số văn bản: 07 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ CÒN HIỆU LỰC
(Ban hành kèm Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

01

Nghị quyết

29/2005/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2005

Về đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 8 năm 2005

 

02

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2006

Về đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 11 năm 2006

 

03

Nghị quyết

48/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006

Về đề án quy hoạch xây dựng quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

04

Nghị quyết

55/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2007

Về điều chỉnh hủy bỏ một số khu vực, quy hoạch không khả thi trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 5 năm 2007

 

05

Nghị quyết

61/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007

Về quy mô chợ và điều chỉnh mức thu phí, lệ phí chợ trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

06

Nghị quyết

74/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2008

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú, 11 phường của quận Tân Phú

Ngày 17 tháng 8 năm 2008

 

07

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005

Ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

08

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật Lao động trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

09

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú

Ngày 08 tháng 4 năm 2009

 

10

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

11

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009

Quyết định ban hành Quy định về quản lý kiến trúc đô thị trên trục đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

12

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

13

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú

Ngày 03 tháng 6 năm 2011

 

14

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

15

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

16

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân công thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý

Ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

17

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

18

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

19

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

20

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

21

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

22

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

23

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

24

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

25

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

26

Quyết định

03/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

Tổng số văn bản: 26 văn bản (Trong đó: 06 nghị quyết; 20 quyết định)