Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 

ỦY BAN DÂN TỘC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 30/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ KỸ THUẬT DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRÊN MẠNG INTERNET

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Điều 1. Thành lập Tổ kỹ thuật diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet (sau đây gọi tắt là Tổ Kỹ thuật) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đặng Tiến Hùng, kỹ sư Trung tâm Tin học - Tổ trưởng;

2.Ông Nguyễn Hoàng Hải, kỹ sư Trung tâm Tin học - Tổ viên;

3. Bà Lang Thị Minh, chuyên viên Trung tâm Tin học - Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Nam Trung, kỹ sư Trung tâm Tin học - Tổ viên;

5. Bà Nguyễn Thủy Vân, kỹ thuật viên Trung tâm Tin học - Tổ viên;

6. Bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, kỹ thuật viên Trung tâm Tin học - Tổ viên;

7. Ông Đỗ Việt Thắng, kỹ thuật viên Trung tâm Tin học - Tổ viên;

8. Bà Phạm Thị Dung, cán bộ Trung tâm tin học - Tổ viên.

Điều 2. Tổ kỹ thuật có nhiệm vụ:

1. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phương tiện kỹ thuật, các thiết bị máy móc và tổ chức phục vụ tốt diễn đàn trực tuyến của Ủy ban Dân tộc trên mạng Internet theo kế hoạch, chương trình đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ Kỹ thuật.

3. Đảm nhiệm một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước