Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 30/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2004/QĐ-BNN NGÀY 28/10/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ QUYẾT ĐỊNH 03/2005/QĐ-BTS NGÀY 31/01/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định 03/2005/QĐ-BTS ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan soạn thảo Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Bộ trưởng ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP)
- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát