Hệ thống pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG TỈNH LỘ (ĐT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải;

Xét tình hình các đường tỉnh lộ hiện nay và theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ Trình số 936/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường tỉnh lộ (ĐT) do UBND tỉnh quản lý (có bảng xếp loại chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ xếp loại đường tỉnh lộ (ĐT) nêu trên, các ngành, đơn vị có liên quan áp dụng để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007 trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ (ĐT) NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số: 30/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Tên đường

Địa phận huyện

Từ Km đến Km

Chiều dài

(km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

ĐT.603

Điện Ngọc - Tứ Câu

5,8

 

 

5,8

 

 

 

Điểm đầu (Km0) Ngã.tư An Hải /TP.Đà Nẵng

 

Điện Bàn

009+400 - 15+200

 

 

 

5,8

 

 

 

Ngã tư Điện Ngọc (Km11+315)

ĐT.604

Dốc Kiền - TT.Prao

41,0

 

 

 

41,0

 

 

Điểm đầu (Km0) Túy Loan /TP.Đà Nẵng

 

Đông Giang

024 - 065

 

 

 

 

41,0

 

 

Điểm cuối (Km65) ≡ Km459 /Đ.HCM

ĐT.605

Điện Tiến - Điện Hồng

7,6

 

 

 

7,6

 

 

Điểm đầu (Km0) cầu Đỏ /TP.Đà Nẵng

 

Điện Bàn

006+400 - 014

 

 

 

 

7,6

 

 

Điểm cuối (Km14) ≡ Km10+380/ĐT.609

ĐT.607

Điện Ngọc - Hội An

13,4

 

 

13,4

 

 

 

Điểm đầu (Km0) ≡ Km11+315/ĐT.603

 

Điện Bàn

000 - 008+520

 

 

 

8,5

 

 

 

Ngã tư Thương Tín (Km8+520)

 

Hội An

008+520 - 013+400

 

 

 

4,9

 

 

 

Điểm cuối: Ngã ba bệnh viện Hội An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 30/2007/QĐ-UBND xếp loại đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007

  • Số hiệu: 30/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
  • Người ký: Lê Minh Ánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 16/07/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản