Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN SỐ 5, SỐ 6 KHU BẾN CẢNG LẠCH HUYỆN THUỘC CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Báo cáo kết quả thm định s 280/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến s 5, s 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cng biển Hải Phòng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phHải Phòng tại Báo cáo s 8421/UBND-GT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến s 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cng biển Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Dự án).

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng 02 bến công-ten-nơ số 5, số 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng nhm từng bước xây dựng khu bến cảng công-ten-nơ hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ; khai thác ti đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát trin Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (hệ thống cng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng) thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phHải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

4. Quy mô Dự án: đầu tư xây dựng 02 bến với chiều dài 750 m (mỗi bến dài 375 m) tiếp nhận cỡ tàu công-ten-nơ đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 01 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha.

5. Vốn đầu tư thực hiện Dự án (do nhà đầu tư đăng ký): 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 - 2025) là 6.072,976 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030 và sau 2030) là 352,236 tỷ đồng. Trong đó: vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

6. Thời hạn hoạt động Dự án: 70 năm.

7. Đa điểm thực hiện Dự án: khu bến cảng Lạch Huyện, khu vc đảo Cát Hải, thành phHải Phòng.

8. Tiến độ thực hiện: giai đoạn 1 dự kiến thời gian xây dựng trong 04 năm kể từ khi phê duyệt quyết đnh chủ trương đầu tư; giai đon 2 dkiến thời gian xây dựng trong 01 năm, thời điểm xây dựng phù hợp với nhu cầu hàng hóa thông qua cảng.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

10. Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư: kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành và hết hiệu lực theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành ph Hi Phòng:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính ph, các cơ quan thanh tra, kim tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan vcác nội dung, thông tin, số liệu báo cáo tại Công văn số 8421/UBND-GT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hồ sơ Dự án; chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO bảo đm đúng quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai; bảo đm nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án hiệu quả và có đủ điều kiện để được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyn đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư, đt đai và các quy định khác có liên quan của pháp luật;

b) Chđạo nhà đầu tư hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

c) Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO theo đúng quy định về pháp luật đầu tư, xây dng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật khác có liên quan, ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phù, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm kim tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư (vốn tự có, tự bsung, tự huy động và vốn vay) theo tiến độ thực hiện Dự án;

d) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO khẩn trương thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định pháp luật vbảo vệ môi trường; chđược triển khai Dự án khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Chỉ đạo các cơ quan liên quan và hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO thực hiện thtục ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định ca pháp luật; phi hợp giải quyết kp thời các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình tchức triển khai thực hiện Dự án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầư tư:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định ch trương đầu tư Dự án tại Báo cáo số 280/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO thực hiện các nội dung Dự án về đầu tư bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trưng có trách nhiệm:

a) Hỗ trợ, hướng dn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đt cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án bo đảm phù hp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường và pháp luật có liên quan;

b) Hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thtục đánh giá tác động môi trường cùa Dự án theo quy định của pháp luật vbảo vệ môi trường; kim tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện quy trình thtục giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm biển theo quy định ca pháp luật (nếu có).

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

a) Phi hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phHải Phòng và nhà đầu tư trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ Dự án, bảo đảm đầu tư Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 và các văn bản có liên quan;

b) Khẩn trương rà soát, điều chnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 366/TB-VPCP ngày 22 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tưng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo s 122/TB-VPCP ngày 27 tháng 3 năm 2018 ca Văn phòng Chính phủ;

c) Tchức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với Dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng bến cảng theo quy định ca pháp luật;

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường sau cảng để đảm bảo đồng bộ với tiến độ đầu tư, khai thác các bến cảng trong khu vực.

5. Bộ Xây dựng Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầu tư Dự án bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.

6. Các Bộ: Quc phòng, Công an theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và nhà đầu tư thực hiện các nội dung Dự án bảo đảm tuân thquy định của pháp luật.

7. Giao Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO (nhà đầu tư):

a) Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, hiệu quả đầu tư Dự án và các nội dung cam kết theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp thu các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến các cơ quan liên quan tại Báo cáo thẩm định; chịu trách nhiệm huy động đầy đủ nguồn vn theo tiến độ triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hiệu quả của Dự án;

c) Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường; chđược triển khai thực hiện Dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được cơ quan có thẩm quyền thm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, hàng hải và pháp luật có liên quan;

đ) Phối hợp với các doanh nghiệp cảng tại khu vực trong quá trình đầu tư, khai thác, sử dụng cảng biển, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả khai thác cảng nước sâu và năng lực cạnh tranh với các cảng biển quốc tế và cảng biển trong khu vực.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KTTH, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) TTH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng