Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2983/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 569/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1734/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010, số 2593/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2010, số 841/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011, số 1524/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011, số 2879/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011, số 3322/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011, số 1696/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2012, số 2382/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- VP.UBND thành phố (3B, 3G, 7);
- Lưu: VT, KH3

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN