Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 298/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong 2 năm 2005 - 2006 như sau:

1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:

Công ty Cấp thoát nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

2. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối: Xí nghiệp In Đồng Tháp.

3. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

Công ty Thương nghiệp xuất nhập khẩu Đồng Tháp.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2003 - 2005.

Trong quá trình thực hiện, những công ty không đủ điều kiện cổ phần hoá thì chủ động chuyển sang các hình thức khác như: bán đấu giá, giải thể, phá sản theo quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 298/2005/QĐ-TTG phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới Công ty Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 298/2005/QĐ-TTG
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/11/2005
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 25/11/2005
  • Số công báo: Từ số 25 đến số 26
  • Ngày hiệu lực: 10/12/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản