Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3302/STC-NS ngày 04/8/2019; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 555/STP-XDKT&TDTHPL ngày 04/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NC1, GT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

Về việc quy định nội dung chi và mức chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

- Việc quy định mức chi đối với các nội dung chi đảm bảo TTATGT chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định ở địa phương hiện nay thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Các cơ sở pháp lý đã hết hiệu lực:

+ Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự ATGT do ngân sách nhà nước cấp.

+ Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong nước, mức chi tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

+ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.