Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG ĐỊA DANH “SƠN LA” VÀ XÁC NHẬN BẢN ĐỒ KHU VỰC ĐỊA LÝ TƯƠNG ỨNG VỚI NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “NHÃN SƠN LA” CHO SẢN PHẨM NHÃN CỦA TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ các Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 112/TTr-KHCN ngày 07 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng địa danh “Sơn La” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nhãn của tỉnh Sơn La và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với vùng sản xuất Nhãn của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm sử dụng đúng tên địa danh “Sơn La” để xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm Nhãn cho cộng đồng những người sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Hải (30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy