Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2950/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUNG XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020; Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 15/7/2016 của BCH Đảng bộ khóa XVIII về phát triển Du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 4772/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 100/TTr-SVHTTDL ngày 27/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích:

- Tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến trong hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, điểm đón khách, tour - tuyến du lịch, sản phẩm lưu niệm du lịch; nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phục vụ du lịch;

- Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, khai thác giá trị các tài nguyên nhằm xây dựng điểm - tour tuyến du lịch; tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, sản phẩm Du lịch Phú Thọ đến với du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước;

- Tăng cường thu hút khách du lịch tham quan và lưu trú.

2. Yêu cầu

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng định hướng phát triển du lịch, phù hợp với các quy hoạch của tỉnh và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

- Tập trung hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch hiệu quả, thiết thực, phục vụ khách tham quan theo tour - tuyến nội tỉnh và kết nối liên tỉnh.

- Xúc tiến, quảng bá các tour - tuyến, sản phẩm du lịch đặc thù, trong đó tập trung thị trường: TPHà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ; đẩy mạnh xã hội hóa công tác thông tin, xúc tiến du lịch; hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích các đơn vị khai thác tour, tuyến du lịch về tỉnh Phú Thọ.

- Hoạt động xúc tiến du lịch phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, tài liệu ngắn gọn, súc tích, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.

3. Nội dung Chương trình.

3.1. Hỗ trợ kết nối, phát triển tour - tuyến du lịch, dịch vụ du lịch Phú Thọ.

3.1.1. Tổ chức điểm đón khách, tư vấn du lịch Phú Thọ

- Nội dung:

Tổ chức hoạt động đón khách tham quan tại Nhà đón khách du lịch và biểu diễn nghệ thuật - Khu DTLS Đền Hùng.

Bố trí Quầy thông tin hỗ trợ hướng dẫn khách du lịch tại Đền Hùng.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị liên quan, Khu DTLS Đền Hùng, Hiệp hội Du lịch, Doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3.1.2. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đặc thù

- Nội dung:Hỗ trợ phát triển các dịch vụ phục vụ du khách tham quan mua sắm tại các khu, điểm du lịch: Khu DTLS Đền Hùng, Du lịch văn hoá cộng đồng Hùng Lô, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Khu du lịch khoáng nóng Thanh Thuỷ.

Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện và quảng bá các sản phẩm quà tặng lưu niệm, đặc sản địa phương, sản vật Phú Thọ làm quà tặng du lịch.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị liên quan, Doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3.2. Hoạt động thông tin, quảng bá du lịch

3.2.1. Quảng bá qua mạng công nghệ thông tin

- Nội dung:

Duy trì hoạt động của Website dulichphutho.com.vn và Dulichtaybac.vn liên kết các trang tiện ích xã hội, fanpage, youtube, facebook nhằm đẩy mạnh kết nối thông tin với du khách và doanh nghiệp du lịch thuận lợi hơn; liên kết Website, đặt baner, đặt chuyên trang du lịch Du lịch Phú Thọ trên trang web Tổng cục Du lịch, Tạp chí Du lịch và các cơ quan báo, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Liên kết các trang tiện ích xã hội fanpage, youtube, facebook nhằm đẩy mạnh kết nối thông tin với du khách và doanh nghiệp du lịch thuận lợi hơn: Xây dựng các video clip quảng bá du lịch đăng tải trên kênh Youtube; Thu thập bổ sung, nâng cao chất lượng thông tin, hình ảnh quảng bá Du lịch Phú Thọ trên Cổng Du lịch Thông minh. Thu thập thông tin, hình ảnh quảng bá.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị liên quan, Sở VH,TT&DL các tỉnh, Doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3.2.2. Quảng bá Du lịch Phú Thọ đa phương tiện

- Nội dung:

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền quảng bá du lịch Phú Thọ phối hợp với các cơ quan truyền thông, tạp chí du lịch trong và ngoài tỉnh.

Thu thập và biên tập, xuất bản các ấn phẩm tờ rơi, tập gấp giới thiệu các khu, điểm du lịch, trình bày bằng 04 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn).

Sản xuất Video clips giới thiệu, quảng bá Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, Cơ quan truyền thông, Hiệp hội Du lịch, Doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3.3. Tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch

3.3.1. Tổ chức sự kiện xúc tiến du lịch

- Nội dung:

Tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến với Phú Thọ năm 2020 (tham quan theo tour).

Tổ chức đón các đoàn Fam trips, Press trips gồm các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan truyền thông, báo, tạp chí du lịch từ các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… và một số chương trình của Tổng cục du lịch.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp:Các sở, ban, ngành, huyện thành thị liên quan, HHDL; các tỉnh - thành, các tổ chức Hiệp hội du lịch trong cả nước.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3.3.2. Tham gia các sự kiện quảng bá du lịch

- Nội dung:

Quảng bá du lịch Phú Thọ trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2020 và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong và ngoài tỉnh.

Tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2020.

Tham gia Hội chợ Du lịch Tây Bắc (Theo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR).

Tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế ITE Hồ Chí Minh 2020.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch/ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban ngành, huyện thành, thị, Hiệp hội du lịch, các làng nghề truyền thống, Doanh nghiệp du lịch.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm.

3.4. Dự kiến kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện:4.500 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách TW hỗ trợ:1.700 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 1.500 triệu đồng;

- Nguồn vốn huy động xã hội hóa:1.300 triệu đồng;

(Dự kiến khung các hoạt động xúc tiến du lịch năm 2020 theo Phụ biểu đính kèm).

Điều 2.Tổ chức thực hiện

- Sở Tài chính căn cứ khả năng bố trí để cân đối, thẩm định và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình cho Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) trình UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra thanh quyết toán việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

- Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) căn cứ vào nguồn kinh phí được bố trí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị: Tăng cường công công tác phối hợp thực hiện nội dung công việc liên quan đến công tác quảng bá xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành; Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- CVP, các PVP;
- CV NCTH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Đại Dũng