Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 14/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2019, gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 14 văn bản; trong đó có 03 Nghị quyết, 11 Quyết định;

2. Văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ: 01 văn bản;

3. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 01 văn bản;

(Có Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC SỐ 01

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định s: 295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I. NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND

11/3/2009

V/v ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình

23/7/2019

2

Nghị quyết

04/2013/NQ- HĐND

31/7/2013

Về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 13/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

24/5/2019

3

Nghị quyết

12/2017/NQ- HĐND

14/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập

Được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

01/01/2020

II. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

398/2003/QĐ- UB

30/12/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ dân phố

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/5/2019

2

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

29/7/2009

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

25/11/2019

3

Quyết định

06/2012/QĐ- UBND

1/3/2012

Về việc thay thế, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

25/11/2019

4

Quyết định

17/2012/QĐ- UBND

20/11/2012

Về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/12/2019

5

Quyết định

20/2012/QĐ- UBND

19/12/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh Thái Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình

01/10/2019

6

Quyết định

05/2013/QĐ- UBND

23/4/2013

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/5/2019

7

Quyết định

13/2013/QĐ- UBND

21/8/2013

Về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình

24/5/2019

8

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

26/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/9/2019

9

Quyết định

06/2015/QĐ- UBND

25/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/12/2019

10

Quyết định

11/2015/QĐ- UBND

19/10/2015

Ban hành quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/9/2019

11

Quyết định

06/2016/QĐ- UBND

21/7/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/8/2019

B

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Nghị quyết

25/2018/NQ-HĐND

11/12/2018

Phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngưng hiệu lực do Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ngưng hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

23/7/2019

 

PHỤ LỤC SỐ 02

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định s: 295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Điểm c Khoản 1 Điều 10; Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ; sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm c và sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 10 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

5/10/2019