Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BCÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận Gò vấp về việc phê duyệt số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị tại Tờ trình s 579/TTr-TCKH ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Gò vấp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp (theo các biểu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính; “để báo cáo”

- Bí thư Quận ủy; “để báo cáo”
- BTV Quận ủy; “để báo cáo”
- UB.MTTQ và các đoàn thể qu
n; “để thực hiện”
- UBND 16 phường, “để thực hiện”
- Webpage quận Gò Vấp, “để thực hiện”
- Lưu : VP, P.TCKH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Vân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN