Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN VĨNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2020.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4278/TTr-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2020


TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Vĩnh Bình

Thị trấn Thanh An

Thị trấn Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Mỹ

Xã Vĩnh Trinh

Xã Thạnh An

Xã Thạnh Tiến

Xã Thạnh Thắng

Xã Thạnh Lợi

Xã Thạnh Quới

Xã Thạnh Lộc

(a)

(b)

(c)

(d)=(1+2+…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

TỔNG DTTN (1+2+3)

 

30.681,08

2.185,54

1.865,18

651,89

2.313,91

2.929,16

4.534,14

2.295,84

2.349,71

4.375,84

3.556,52

3.623,35

1

Đất nông nghiệp

NNP

27.125,89

1.870,66

1.650,61

448,60

2.023,31

2.360,98

4.109,12

2.008,11

2.133,91

4.109,16

3.197,23

3.214,19

1.1

Đất trồng lúa

LUA

25.243,59

1.734,38

1.513,01

391,05

1.816,38

2.091,92

3.950,62

1.921,43

2.019,86

3.862,82

2.951,46

2.990,67

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

25.243,59

1.734,38

1.513,01

391,05

1.816,38

2.091,92

3.950,62

1.921,43

2.019,86

3.862,82

2.951,46

2.990,66

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

133,58

15,08

1,18

4,83

23,41

46,51

0,99

3,74

 

 

3,94

33,90

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.267,35

44,19

126,94

28,35

85,10

84,21

134,41

77,67

109,33

239,41

200,14

137,60

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

480,86

77,01

9,48

24,37

97,92

138,34

23,10

5,28

4,72

6,93

41,68

52,03

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,50

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.555,19

314,88

214,56

203,29

290,60

568,18

425,02

287,73

215,80

266,68

359,29

409,16

2.1

Đất quốc phòng

CQP

4,56

0,14

 

4,00

 

0,05

0,10

0,12

0,03

0,12

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

4,62

0,10

0,03

3,29

0,11

0,07

0,33

0,21

0,06

0,12

0,19

0,10

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

15,58

0,05

0,32

12,76

0,10

1,96

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,13

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

63,03

4,78

3,97

17,43

2,77

12,85

2,73

10,23

1,21

0,58

4,26

2,22

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.334,46

219,07

133,77

86,20

215,08

338,42

256,59

201,49

148,07

174,47

261,75

299,55

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,19

 

2.7

Đất ở tại nông thôn

ONT

709,04

52,13

 

 

44,77

179,97

140,96

50,48

48,91

66,53

73,45

51,84

2.8

Đất ở tại đô thị

ODT

97,72

 

39,71

58,01

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

15,54

0,34

0,92

9,56

0,65

0,25

0,48

0,36

0,70

0,37

0,65

1,27

2.10

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

44,40

0,27

8,99

 

0,44

 

12,78

0,84

6,36

13,05

1,48

0,20

2.12

Đất làm nghĩa trang, ND, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

43,34

0,12

3,96

0,49

 

3,65

10,87

1,63

10,40

11,38

0,46

0,39

2.13

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

2,19

0,93

 

 

 

1,26

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,16

0,11

0,04

 

0,03

0,46

0,12

0,32

0,01

0,02

 

0,05

2.15

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,88

 

 

0,05

 

0,17

 

 

 

 

 

3,66

2.17

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

215,43

36,84

22,85

11,50

26,65

29,07

 

22,00

 

 

16,81

49,70

2.18

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất đô thị*

KDT

2.517,07

 

1.865,18

651,89

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*): chỉ tiêu quan sát, không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Vĩnh Bình

Thị trấn Thạnh An

Thị trấn Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Mỹ

Xã Vĩnh Trinh

Xã Thạnh An

Xã Thạnh Tiến

Xã Thạnh Thắng

Xã Thạnh Lợi

Xã Thạnh Quới

Xã Thạnh Lộc

(a)

(b)

 

(d)= (1+2+…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

47,76

1,25

1,90

11,77

1,20

5,59

7,38

3,07

0,75

4,42

2,91

7,52

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

31,19

0,95

1,10

1,48

0,90

3,19

6,60

2,72

0,45

4,12

2,61

7,07

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

31,19

0,95

1,10

1,48

0,90

3,19

6,60

2,72

0,45

4,12

2,61

7,07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

14,97

0,30

0,80

10,29

0,30

0,80

0,78

0,35

0,30

0,30

0,30

0,45

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,60

 

 

 

 

1,60

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

6,40

0,60

0,60

0,60

0,60

0,40

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

5,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

1,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch năm 2020 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất.

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Xã Vĩnh Bình

Thị trấn Thanh An

Thị trấn Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Mỹ

Xã Vĩnh Trinh

Xã Thạnh An

Xã Thạnh Tiến

Xã Thạnh Thắng

Xã Thạnh Lợi

Xã Thạnh Quới

Xã Thạnh Lộc

(a)

(b)

(c)

(d)= (1+2+…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp

NNP

32,43

0,50

0,10

9,78

0,50

2,89

6,45

0,02

 

3,67

2,00

6,52

1.1

Đất trồng lúa

LUA

20,80

0,50

0,10

0,48

0,50

1,09

5,92

0,02

 

3,67

2,00

6,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

10,03

 

 

9,30

 

0,20

0,53

 

 

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,60

 

 

 

 

1,60

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4,00

 

 

2,50

 

0,26

0,90

 

 

0,34

 

 

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,30

 

 

1,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,50

 

 

 

 

0,26

0,90

 

 

0,34

 

 

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

1,20

 

 

1,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đến các xã, thị trấn các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

2. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện đến xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của huyện;

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng