Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Thanh Ha, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 928/2017/QĐ UBND NGÀY 30/3/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 ca Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Theo đề nghị ca Gim đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3464/TTr-STC ngày 14/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 928/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 ca UBND tỉnh Thanh Hóa quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Gim đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng (để báo cáo);
- TT Tnh y, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Cc Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- y ban MTTQ tnh và các đoàn th cấp tnh;
- Công báo tnh Thanh Hóa;
- Cổng TTĐT tnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC. (thht)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn