Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 289-NV

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP HỘI ĐIỀN KINH VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật số 102-SL-L-004 ngày 20 tháng 5 năm 1957, quy định quyền lập hội và Nghị định số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật ấy;
Xét đơn của Ban trù bị thành lập Hội điền kinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đề ngày 23 tháng 4 năm 1962;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép Hội điền kinh Việt Nam thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã được duyệt.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dân chính và Thương binh Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Tô Quang Đẩu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 289-NV năm 1962 về việc cho phép Hội điền kinh Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

  • Số hiệu: 289-NV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/09/1962
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Tô Quang Đẩu
  • Ngày công báo: 19/09/1962
  • Số công báo: Số 35
  • Ngày hiệu lực: 16/09/1962
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản