Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2873/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 147/TTr-SNN ngày 20 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 05 TTHC; cấp huyện: 04 TTHC; cấp xã: 02 TTHC) lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, TCHC(Vân) ,KSTT3,4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÀO CAI
 (Kèm theo Quyết định số: 2873/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (05 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận “Một cửa” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Trụ sở khối 8, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

2

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận “Một cửa” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Trụ sở khối 8, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận “Một cửa” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Trụ sở khối 8, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận “Một cửa” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Trụ sở khối 8, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

5

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Không quy định

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh - Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Phương án.

- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận “Một cửa” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: Trụ sở khối 8, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (04 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

2

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn 02 xã trở lên)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

4

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn 02 xã trở lên)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã

Không

- Luật thủy lợi năm 2017

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Ghi chú: Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn